سیدرضا میراحمدی

درباره من

دکتر سیدرضا میراحمدی
image

دانشیار گروه آموزشی زبان وادبیات عرب @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

سید رضا میراحمدی فرزند سید عبداله، متولد 1351...

  • آدرس سمنان، روبروی پارک سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکدة ادبیات و زبان های خارجی، گروه زبان وادبیات عربی
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331533464
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://rmirahmadi.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1401/9/11)

استنادات

3

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

6

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1371- 1374

کارشناسی

دانشگاه علامه طباطبائی

1384-1388

دکتری

دانشگاه اصفهان

1375 - 1377

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

تجارب

1396 تا شهریور 1400

مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

دانشگاه سمنان

1388-1390

مدیر گروه زبان وادبیات عربی

دانشگاه کاشان

1390 تا 1392

رئیس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

دانشگاه کاشان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

ادب عصر عباسی

بلاغت قرآن کریم. پژوهش های قرآنی

علوم بلاغت

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
ارزیابی ترجمه استاد موسوی گرمارودی از خطبه قاصعه نهج البلاغه براساس نظریه وینه وداربلینه
پژوهش های نهج البلاغه(2021)
مقصود بخشش تنیانی*, ^احسان اسمعیلی طاهری, ^سیدرضا میراحمدی, ^حبیب کشاورز
خوانش معناشناسانه کارکرد عناصر چهارگانه داستان قرآنی موسی(ع) و فرعون
جستارهای زبانی(2021)
9311248006, ^سیدرضا میراحمدی*, ^علی اکبر نورسیده
نقدی بر کتاب الشعر والشعراء فی العصر العباسی (شعر و شاعران در عصر عباسی)
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی(2021)
^سیدرضا میراحمدی*
تطویر الکفاءة التداولیّة لدى الطلبة الإیرانیّین غیر الناطقین بالعربیّة (الطلب نموذجاً)
دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها(2021)
9611248005, ^علی ضیغمی*, ^سیدرضا میراحمدی
القصدیة فی رسائل الإمام علی(ع) إلی معاویة فی ضوء الأفعال الکلامیة
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2021)
^علی اکبر نورسیده*, ^سیدرضا میراحمدی, 9611248001
تحلیل خطاب طلبات أمریکا المتکرّرة للتفاوض مع إیران فی قنوات العربیّة، والجزیرة، والمیادین على أساس نظریة تئون فان دایک
بحوث فی اللغه العربیه(2021)
9611248003, ^علی ضیغمی*, ^سیدرضا میراحمدی
تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی بر پایة الگوی نانبرگ
پژوهش های زبان شناسی تطبیقی(2020)
9311248005*, ^احسان اسمعیلی طاهری, ^سیدرضا میراحمدی
اسم المصدر فی اللغتین العربیة والفارسیة
اللغه العربیه و آدابها(2020)
9221248001, ^احسان اسمعیلی طاهری*, ^شاکر عامری, ^سیدرضا میراحمدی
حقیقت نمایی در البخلای جاحظ (موردکاوی قصه های اهل مرو و خراسان)
پژوهشنامه نقد ادب عربی(2019)
9311248001, ^احسان اسمعیلی طاهری*, ^سیدرضا میراحمدی, ^شاکر عامری
تحلیل زبانشناختی «خروج آمریکا از برجام» در گفتمان‌های دو شبکه «العربیه» و «المنار»
جستارهای زبانی(2019)
9611248003, ^علی ضیغمی*, ^سیدرضا میراحمدی
المفعول المطلق المجرور بالحرف
بحوث فی اللغه العربیه(2019)
^احسان اسمعیلی طاهری*, ^سیدرضا میراحمدی
تطبیق نظریة نظم نحوی با بخش میانی آیة 4 از سورۀ مریم
مطالعات زبانی بلاغی(2019)
9311248002*, ^محمود خورسندی, ^سیدرضا میراحمدی
واکاوی ترجمه گرمارودی از نامه امام علی(ع) به مالک اشتر بر پایه راهکارهای هفتگانه وینه و داربلنه
مطالعات ترجمه قرآن و حديث(2018)
^احسان اسمعیلی طاهری, ^سیدرضا میراحمدی, مقصود بخشش تنیانی*
تحلیل محتوایی و ساختاری نفرین‌های نهج البلاغه
پژوهش های نهج البلاغه(2018)
^سیدرضا میراحمدی*, علی نجفی ایوکی, فاطمه لطفی مفرد
عناصر برجستة انسجام در بائیه متنبّی بر اساس نظریه هلیدی
مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد(2018)
^سیدرضا میراحمدی*, مریم آقاجانی
لمسات سمیائیة فی ألوان أبی تمام
اضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی(2017)
9221248003, ^شاکر عامری*, ^صادق عسکری, ^سیدرضا میراحمدی
تقسیم جدید لحروف الجرّ
بحوث فی اللغه العربیه(2017)
^احسان اسمعیلی طاهری*, ^سیدرضا میراحمدی, محمد منتظمی پور
سبک شناسی سروده اوراس عبد المعطی حجازی
نقد ادب معاصر عربی(2017)
علی نجفی ایوکی*, ^سیدرضا میراحمدی, سمیه خداوردی
نقد کتاب الشعراء المحدثون
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی(2017)
^سیدرضا میراحمدی*
دراسه قصیده «من مذکرات المتنبّی فی مصر» من منظور أسلوبیّ
بحوث فی اللغه العربیه(2017)
^سیدرضا میراحمدی*, علی نجفی ایوکی, زهرا سهرابی کیا
تحلیل المقوّمات الأسلوبیّة لقصیدة «سرحان لا یتسلّم مفاتیح القدس» للشّاعر أمل دنقل
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2017)
^سیدرضا میراحمدی*, علی نجفی ایوکی, زهرا سهرابی کیا
دراسة أشکال حضور أسطورة برومیثیوس فی الشِّعر العربیّ المعاصر
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2016)
علی نجفی ایوکی*, ^سیدرضا میراحمدی, بهاره صمدی
ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفترالنکسة» نزار قبانی
ادب عربی(2016)
^سیدرضا میراحمدی*, علی نجفی ایوکی, سپیده آقاجانپور
تحلیل وبررسی خطبه اشباح ازمنظر نقد فرمالیستی
پژوهشنامه نقد ادب عربی(2016)
^سیدرضا میراحمدی*, علی نجفی ایوکی, نیلوفر زریوند
خوانش سرودة «عذاب حلاج» عبدالوهاب بیاتی در پرتو نظریة ساختارگرایی تکوینی گلدمن
مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها(2022)
9311248003, ^سیدرضا میراحمدی*, ^صادق عسکری, فرهاد رجبی
دور المفردات فی مغالاة المعنى وتهمیشه على أساس نظریة فان دایک (قصف قاعدة عین الأسد فی قنوات العربیّة والجزیرة والمیادین والعالم أنموذجًا)
اللغه العربیه و آدابها(2022)
9611248003, ^علی ضیغمی*, ^سیدرضا میراحمدی
معناشناسی واژه «زعم» در قرآن با تکیه بر نظریه ایزوتسو
مطالعات زبانی بلاغی(2022)
^علی اکبر نورسیده*, ^سیدرضا میراحمدی, 9712247001
منهجیّة ترجمة الصور الکنائیّة عن القیامة فی القرآن الکریم وفق نظریّة لارسون ترجمة مکارم الشیرازی وحسین أنصاریان نموذجاً
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2022)
9511248001, ^علی ضیغمی*, ^سیدرضا میراحمدی, ^ابراهیم رضاپور
تأثیر تداخل زبانی مثبت در یادگیری زبان عربی
دومین همایش ملی دانش موضوعی-تربیتی در آموزش زبان عربی(2021-05-27)
مصطفی رسولی نژاد*, ^سیدرضا میراحمدی, ^حبیب کشاورز
ساختار پیرنگ در حکایت ملک شهرمان و پسرش قمر الزمان از هزار و یک شب
همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان(2017-08-29)
^سیدرضا میراحمدی*, 9421248001
مكان در جزء سي قرآن كريم
قدبيگي سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جمالية الإطناب في سورة البقرة
زرندهء زهرا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
السيميائية في شعر أبي تمام
سالمي علي(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : دكتري
نقد و ترجمه (نيمه اول) فرهنگ واحدهاي اندازه گيري عربي اسلامي و معادل هاي جديد
خليلي نژاد نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تكنيك هاي روايي در ديوان عبدالعزيز مقالح
فيروزي خديجه(تاریخ دفاع: 1397/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه عربي و نقد فرهنگ دانش آموز سخن
تاروردي لو هادي(تاریخ دفاع: 1400/04/28) ، مقطع : دكتري
ترجمه كتاب البخلاء جاحظ و بررسي افكار و انديشه هاي وي
آتش روز حبيب(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : دكتري
دراسة الشواهد القرآنية لكتاب دلائل الإعجاز على أساس نظرية النظم
ارغواني بيدختي حميده(تاریخ دفاع: 1400/07/20) ، مقطع : دكتري
تحليل البنية السردية لقصتي إبراهيم وموسى في القرآن الكريم من المنظور السيميائي الدّلالي
نكيسا فايقه ، مقطع : دكتري
مطالعة تطبيقي عبارت‌هاي اصطلاحي در زبان عربي و فارسي بر اساس نظرية نانبرگ و فيلمور (براساس كتاب المعجم الموسوعي...، محمد داود و فرهنگ فارسي عاميان?نجفي)
محمدي اكمل احمد(تاریخ دفاع: 1399/05/08) ، مقطع : دكتري
خوانش تطبيقي اشعار عبدالوهاب بياتي و احمد شاملو از منظر نقد ساختار گرايي تكويني
اسدي مجره صديقه ، مقطع : دكتري
نقد و ترجمه فرهنگ واحدهاي اندازه گيري عربي اسلامي و معادل¬هاي جديد
رسولي خليل ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد جلد دوم كتاب موسوعه التعبير الاصطلاحي في اللغة العربيه محمد محمد داوود
سلماني حقيقي مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل نشانه معنا شناسانه ترجمه نهج البلاغه
پوربايرام الوارس رقيه(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه گرمارودي از نهج البلاغه در پرتو الگوي ويني و دار بلنه
بخشش تنياني مقصود(تاریخ دفاع: 1398/07/09) ، مقطع : دكتري
بررسي لايه بلاغي در مقامات حريري
پرمون شهربانو ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي معادل يابي «حال» در ترجمه گرمارودي از نهج البلاغه
قاسمي معصومه(تاریخ دفاع: 1398/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي ترجمه هاي ناصر مكارم شيرازي و محمد مهدي فولادوند در لايه ضمني قرآن از منظر نظريه تعادل واژگاني
بيات حسين ، مقطع : دكتري
نقد فرهنگ معاصر عربي فارسي آذرتاش آذرنوش بر اساس اصول فرهنگ نگاري “صناعة المعجم الحديث” أحد مختار عمر
كثيريان سميرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل كفتمان رسانه هاي عرب زبان در انتشار اخبار ايران بر اساس نظريه ون دايك ( العربيه ، الجزيره ، الميادين ، العالم )
قاسمي نسب رضاعلي ، مقطع : دكتري
پيرنگ در رمان باب الطباشير اثر أحمد السعداوي
محمدي سركامي اكرم(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسة تداخل واژگاني در دو ترجمه رمان ساق البامبو از سعود السنعوسي (سميه صادقي/ مريم اكبري و عظيم طهماسبي)
رسولي نژاد مصطفي ، مقطع : كارشناسي ارشد
جمالية الصورة الفنية للمرأة في القرآن الكريم
فتحي خان ابادي امين ، مقطع : دكتري
بررسي گفتمان انتقادي در رمان بريد الليل بر اساس نظريه نورمن فركلاف
امامي چهارطاق ريحانه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه حزبايي از رمان حين تركنا الجسر عبد الرحمان منيف بر اساس الگوي گارسس
شاه حسيني پيمان(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه شيرازي ازكتاب فتاة غسان براساس نظريه رنه لادميرال
جنگي زهي شهستان موسي ، مقطع : كارشناسي ارشد
تطوير الكفاءة التداوليّة لدى الطلاب الإيرانيّين عبر التقنيات الحديثة
عامري محمدعلي ، مقطع : دكتري
تطوير الكفاءة التداوليّة لدى الطلاب الإيرانيّين عبر التقنيات الحديثة
عامري محمدعلي ، مقطع : دكتري
ميدان معناشناختي واژه هاي زعم، مرية وريب در ترجمه مكارم شيرازي از قرآن كريم
ترابي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1400/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شعر ابي المحاسن الكربلائي دراسة بيانية
ال ساجت باسم(تاریخ دفاع: 1400/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دراسة أسلوبية في شعر طلائع بن رزيك
كاظم علي(تاریخ دفاع: 1400/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دراسة إيران فوبيا في قناتي العربية والحرة على أساس نظرية التأطير الإعلامي روبرت إنتما
كثير رحيم ، مقطع : دكتري
ترجمه مكارم از فن احتباك در قرآن كريم
خاني مريم ، مقطع : كارشناسي ارشد
شيوه روايت در رمان الدرويش العاشق اثر حمور زياده
بازتاب مؤلفه هاي بومي و فرهنگي در رمان « دروب الوعرة» اثر مولود فرعون
تحليل درونمايه رمان «الليل في نعمائه» اثر زيد الشهيد
تحليل خطاب وسائل الإعلام العربيّة في نشر أخبار إيران وفق نظرية فان دايك (العربيّة والجزيرة والميادين والعالم أنموذجاً)
قاسمي نسب رضاعلي(تاریخ دفاع: 1400/12/25) ، مقطع : دكتري
مكان در جزء سي قرآن كريم
قدبيگي سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جمالية الإطناب في سورة البقرة
زرندهء زهرا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
السيميائية في شعر أبي تمام
سالمي علي(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : دكتري
نقد و ترجمه (نيمه اول) فرهنگ واحدهاي اندازه گيري عربي اسلامي و معادل هاي جديد
خليلي نژاد نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تكنيك هاي روايي در ديوان عبدالعزيز مقالح
فيروزي خديجه(تاریخ دفاع: 1397/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه عربي و نقد فرهنگ دانش آموز سخن
تاروردي لو هادي(تاریخ دفاع: 1400/04/28) ، مقطع : دكتري
ترجمه كتاب البخلاء جاحظ و بررسي افكار و انديشه هاي وي
آتش روز حبيب(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : دكتري
دراسة الشواهد القرآنية لكتاب دلائل الإعجاز على أساس نظرية النظم
ارغواني بيدختي حميده(تاریخ دفاع: 1400/07/20) ، مقطع : دكتري
تحليل البنية السردية لقصتي إبراهيم وموسى في القرآن الكريم من المنظور السيميائي الدّلالي
نكيسا فايقه ، مقطع : دكتري
مطالعة تطبيقي عبارت‌هاي اصطلاحي در زبان عربي و فارسي بر اساس نظرية نانبرگ و فيلمور (براساس كتاب المعجم الموسوعي...، محمد داود و فرهنگ فارسي عاميان?نجفي)
محمدي اكمل احمد(تاریخ دفاع: 1399/05/08) ، مقطع : دكتري
خوانش تطبيقي اشعار عبدالوهاب بياتي و احمد شاملو از منظر نقد ساختار گرايي تكويني
اسدي مجره صديقه ، مقطع : دكتري
نقد و ترجمه فرهنگ واحدهاي اندازه گيري عربي اسلامي و معادل¬هاي جديد
رسولي خليل ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد جلد دوم كتاب موسوعه التعبير الاصطلاحي في اللغة العربيه محمد محمد داوود
سلماني حقيقي مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل نشانه معنا شناسانه ترجمه نهج البلاغه
پوربايرام الوارس رقيه(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه گرمارودي از نهج البلاغه در پرتو الگوي ويني و دار بلنه
بخشش تنياني مقصود(تاریخ دفاع: 1398/07/09) ، مقطع : دكتري
بررسي لايه بلاغي در مقامات حريري
پرمون شهربانو ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي معادل يابي «حال» در ترجمه گرمارودي از نهج البلاغه
قاسمي معصومه(تاریخ دفاع: 1398/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي ترجمه معناي ضمني در قرآن از منظر الگوي تعادل واژگاني )مورد كاوي چهار ترجمه فارسي: ناصر مكارم شيرازي، محمد مهدي فولادوند، حسين انصاريان و علي موسوي گرمارودي
بيات حسين(تاریخ دفاع: 1400/12/24) ، مقطع : دكتري
نقد فرهنگ معاصر عربي فارسي آذرتاش آذرنوش بر اساس اصول فرهنگ نگاري “صناعة المعجم الحديث” أحد مختار عمر
كثيريان سميرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل خطاب وسائل الإعلام العربيّة في نشر أخبار إيران وفق نظرية فان دايك (العربيّة والجزيرة والميادين والعالم أنموذجاً)
قاسمي نسب رضاعلي(تاریخ دفاع: 1400/12/25) ، مقطع : دكتري
پيرنگ در رمان باب الطباشير اثر أحمد السعداوي
محمدي سركامي اكرم(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسة تداخل واژگاني در دو ترجمه رمان ساق البامبو از سعود السنعوسي (سميه صادقي/ مريم اكبري و عظيم طهماسبي)
رسولي نژاد مصطفي(تاریخ دفاع: 1400/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جمالية الصورة الفنية للمرأة في القرآن الكريم
فتحي خان ابادي امين ، مقطع : دكتري
بررسي گفتمان انتقادي در رمان بريد الليل بر اساس نظريه نورمن فركلاف
امامي چهارطاق ريحانه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه حزبايي از رمان حين تركنا الجسر عبد الرحمان منيف بر اساس الگوي گارسس
شاه حسيني پيمان(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه شيرازي ازكتاب فتاة غسان براساس نظريه رنه لادميرال
جنگي زهي شهستان موسي ، مقطع : كارشناسي ارشد
تطوير الكفاءة التداوليّة لدى الطلاب الإيرانيّين عبر التقنيات الحديثة
عامري محمدعلي(تاریخ دفاع: 1401/07/18) ، مقطع : دكتري
تطوير الكفاءة التداوليّة لدى الطلاب الإيرانيّين عبر التقنيات الحديثة
عامري محمدعلي(تاریخ دفاع: 1401/07/18) ، مقطع : دكتري
ميدان معناشناختي واژه هاي زعم، مرية وريب در ترجمه مكارم شيرازي از قرآن كريم
ترابي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1400/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شعر ابي المحاسن الكربلائي دراسة بيانية
ال ساجت باسم(تاریخ دفاع: 1400/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دراسة أسلوبية في شعر طلائع بن رزيك
كاظم علي(تاریخ دفاع: 1400/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دراسة إيران فوبيا في قناتي العربية والحرة على أساس نظرية التأطير الإعلامي روبرت إنتما
كثير رحيم ، مقطع : دكتري
ترجمه مكارم از فن احتباك در قرآن كريم
خاني مريم ، مقطع : كارشناسي ارشد
شيوه روايت در رمان الدرويش العاشق اثر حمور زياده
صوفي سحر ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب مؤلفه هاي بومي و فرهنگي در رمان « دروب الوعرة» اثر مولود فرعون
موسوي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درونمايه رمان «الليل في نعمائه» اثر زيد الشهيد
پاينده مهين ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظريه نشانه شناسي بين اصالت عربي و نوگرايي غربي
تحليل گفتمان انتقادي بازنمايي داعش در "الشرق الأوسط" و"الميادين" براساس نظريه فركلاف
بررسي راهبردهاي معادل‌يابي تشبيه در ترجمه فارسي رمان سيدات القمر براساس الگوي پيريني
خاني زهرا ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
متون نظم اسلامی و اموی   (147 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ندارد
زبانشناسی کاربردی   (298 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی زبان عربی
منظورشناسی زبان   (276 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی زبان عربی
زبانشناسی عربی   (410 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ندارد
ارزیابی ترجمة انواع متون علمی   (423 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی زبان عربی
واژه گزینی و معادل یابی   (498 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی زبان عربی
علوم بلاغی 1 معانی   (509 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ندارد
علوم بلاغی 3 بدیع   (471 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ندارد
متون تفاسیر ادبی   (455 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ندارد
تحلیل متون با رویکرد بلاغت قدیم و جدید   (570 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات عربی
نحو 2   (488 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات عربی
مباحث عالی علوم بلاغی   (530 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات عربی
علوم بلاغی 2 بیان   (741 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات عربی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکدة ادبیات و زبان های خارجی، گروه زبان وادبیات عربی
rmirahmadi@semnan.ac.ir
(+98)2331533464

فرم تماس