سیدرضا میراحمدی

درباره من

دکتر سیدرضا میراحمدی
image

دانشیار گروه آموزشی زبان وادبیات عرب @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

سید رضا میراحمدی فرزند سید عبداله، متولد 1351...

  • آدرس سمنان، روبروی پارک سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکدة ادبیات و زبان های خارجی، گروه زبان وادبیات عربی
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331533464
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://rmirahmadi.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1400/9/11)

استنادات

2

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

4

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1384-1388

دکتری

دانشگاه اصفهان

1375 - 1377

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

1371- 1374

کارشناسی

دانشگاه علامه طباطبائی

تجارب

1388-1390

مدیر گروه زبان وادبیات عربی

دانشگاه کاشان

1390 تا 1392

رئیس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

دانشگاه کاشان

1396 تا شهریور 1400

مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

ادب عصر عباسی

بلاغت قرآن کریم. پژوهش های قرآنی

علوم بلاغت

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
خوانش معناشناسانه کارکرد عناصر چهارگانه داستان قرآنی موسی(ع) و فرعون
جستارهای زبانی(2021)
9311248006, ^سیدرضا میراحمدی*, ^علی اکبر نورسیده
ارزیابی ترجمه استاد موسوی گرمارودی از خطبه قاصعه نهج البلاغه براساس نظریه وینه وداربلینه
پژوهش های نهج البلاغه(2021)
مقصود بخشش تنیانی*, ^احسان اسمعیلی طاهری, ^سیدرضا میراحمدی, ^حبیب کشاورز
نقدی بر کتاب الشعر والشعراء فی العصر العباسی (شعر و شاعران در عصر عباسی)
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی(2021)
^سیدرضا میراحمدی*
تطویر الکفاءة التداولیّة لدى الطلبة الإیرانیّین غیر الناطقین بالعربیّة (الطلب نموذجاً)
دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها(2021)
9611248005, ^علی ضیغمی*, ^سیدرضا میراحمدی
تحلیل خطاب طلبات أمریکا المتکرّرة للتفاوض مع إیران فی قنوات العربیّة، والجزیرة، والمیادین على أساس نظریة تئون فان دایک
بحوث فی اللغه العربیه(2021)
9611248003, ^علی ضیغمی*, ^سیدرضا میراحمدی
ارزیابی ترجمه استعاره های قرآن در موضوع قیامت بر اساس نظریة نیومارک (نیمه نخست قرآن)
جستارهای ادب عربی(2021)
^علی ضیغمی*, 9511248001, ^سیدرضا میراحمدی, ^ابراهیم رضاپور
تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی بر پایة الگوی نانبرگ
پژوهش های زبان شناسی تطبیقی(2020)
9311248005*, ^احسان اسمعیلی طاهری, ^سیدرضا میراحمدی
اسم المصدر فی اللغتین العربیة والفارسیة
اللغه العربیه و آدابها(2020)
9221248001, ^احسان اسمعیلی طاهری*, ^شاکر عامری, ^سیدرضا میراحمدی
حقیقت نمایی در البخلای جاحظ (موردکاوی قصه های اهل مرو و خراسان)
پژوهشنامه نقد ادب عربی(2019)
9311248001, ^احسان اسمعیلی طاهری*, ^سیدرضا میراحمدی, ^شاکر عامری
تحلیل زبانشناختی «خروج آمریکا از برجام» در گفتمان‌های دو شبکه «العربیه» و «المنار»
جستارهای زبانی(2019)
9611248003, ^علی ضیغمی*, ^سیدرضا میراحمدی
المفعول المطلق المجرور بالحرف
بحوث فی اللغه العربیه(2019)
^احسان اسمعیلی طاهری*, ^سیدرضا میراحمدی
تطبیق نظریة نظم نحوی با بخش میانی آیة 4 از سورۀ مریم
مطالعات زبانی بلاغی(2019)
9311248002*, ^محمود خورسندی, ^سیدرضا میراحمدی
واکاوی ترجمه گرمارودی از نامه امام علی(ع) به مالک اشتر بر پایه راهکارهای هفتگانه وینه و داربلنه
مطالعات ترجمه قرآن و حديث(2018)
^احسان اسمعیلی طاهری, ^سیدرضا میراحمدی, مقصود بخشش تنیانی*
تحلیل محتوایی و ساختاری نفرین‌های نهج البلاغه
پژوهش های نهج البلاغه(2018)
^سیدرضا میراحمدی*, علی نجفی ایوکی, فاطمه لطفی مفرد
عناصر برجستة انسجام در بائیه متنبّی بر اساس نظریه هلیدی
مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد(2018)
^سیدرضا میراحمدی*, مریم آقاجانی
لمسات سمیائیة فی ألوان أبی تمام
اضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی(2017)
9221248003, ^شاکر عامری*, ^صادق عسکری, ^سیدرضا میراحمدی
تقسیم جدید لحروف الجرّ
بحوث فی اللغه العربیه(2017)
^احسان اسمعیلی طاهری*, ^سیدرضا میراحمدی, محمد منتظمی پور
سبک شناسی سروده اوراس عبد المعطی حجازی
نقد ادب معاصر عربی(2017)
علی نجفی ایوکی*, ^سیدرضا میراحمدی, سمیه خداوردی
نقد کتاب الشعراء المحدثون
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی(2017)
^سیدرضا میراحمدی*
دراسه قصیده «من مذکرات المتنبّی فی مصر» من منظور أسلوبیّ
بحوث فی اللغه العربیه(2017)
^سیدرضا میراحمدی*, علی نجفی ایوکی, زهرا سهرابی کیا
تحلیل المقوّمات الأسلوبیّة لقصیدة «سرحان لا یتسلّم مفاتیح القدس» للشّاعر أمل دنقل
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2017)
^سیدرضا میراحمدی*, علی نجفی ایوکی, زهرا سهرابی کیا
دراسة أشکال حضور أسطورة برومیثیوس فی الشِّعر العربیّ المعاصر
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2016)
علی نجفی ایوکی*, ^سیدرضا میراحمدی, بهاره صمدی
ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفترالنکسة» نزار قبانی
ادب عربی(2016)
^سیدرضا میراحمدی*, علی نجفی ایوکی, سپیده آقاجانپور
تحلیل وبررسی خطبه اشباح ازمنظر نقد فرمالیستی
پژوهشنامه نقد ادب عربی(2016)
^سیدرضا میراحمدی*, علی نجفی ایوکی, نیلوفر زریوند
تأثیر تداخل زبانی مثبت در یادگیری زبان عربی
دومین همایش ملی دانش موضوعی-تربیتی در آموزش زبان عربی(2021-05-27)
مصطفی رسولی نژاد*, ^سیدرضا میراحمدی, ^حبیب کشاورز
ساختار پیرنگ در حکایت ملک شهرمان و پسرش قمر الزمان از هزار و یک شب
همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان(2017-08-29)
^سیدرضا میراحمدی*, 9421248001
مكان در جزء سي قرآن كريم
قدبيگي سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جمالية الإطناب في سورة البقرة
زرندهء زهرا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
السيميائية في شعر أبي تمام
سالمي علي(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : دكتري
نقد و ترجمه (نيمه اول) فرهنگ واحدهاي اندازه گيري عربي اسلامي و معادل هاي جديد
خليلي نژاد نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تكنيك هاي روايي در ديوان عبدالعزيز مقالح
فيروزي خديجه(تاریخ دفاع: 1397/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه عربي و نقد فرهنگ دانش آموز سخن
تاروردي لو هادي(تاریخ دفاع: 1400/04/28) ، مقطع : دكتري
ترجمه كتاب البخلاء جاحظ و بررسي افكار و انديشه هاي وي
آتش روز حبيب(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : دكتري
دراسة الشواهد القرآنية لكتاب دلائل الإعجاز على أساس نظرية النظم
ارغواني بيدختي حميده(تاریخ دفاع: 1400/07/20) ، مقطع : دكتري
تحليل البنية السردية لقصتي إبراهيم وموسى في القرآن الكريم من المنظور السيميائي الدّلالي
نكيسا فايقه ، مقطع : دكتري
مطالعة تطبيقي عبارت‌هاي اصطلاحي در زبان عربي و فارسي بر اساس نظرية نانبرگ و فيلمور (براساس كتاب المعجم الموسوعي...، محمد داود و فرهنگ فارسي عاميان?نجفي)
محمدي اكمل احمد(تاریخ دفاع: 1399/05/08) ، مقطع : دكتري
خوانش تطبيقي اشعار عبدالوهاب بياتي و احمد شاملو از منظر نقد ساختار گرايي تكويني
اسدي مجره صديقه ، مقطع : دكتري
نقد و ترجمه فرهنگ واحدهاي اندازه گيري عربي اسلامي و معادل¬هاي جديد
رسولي خليل ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد جلد دوم كتاب موسوعه التعبير الاصطلاحي في اللغة العربيه محمد محمد داوود
سلماني حقيقي مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل نشانه معنا شناسانه ترجمه نهج البلاغه
پوربايرام الوارس رقيه(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه گرمارودي از نهج البلاغه در پرتو الگوي ويني و دار بلنه
بخشش تنياني مقصود(تاریخ دفاع: 1398/07/09) ، مقطع : دكتري
بررسي لايه بلاغي در مقامات حريري
پرمون شهربانو ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي معادل يابي «حال» در ترجمه گرمارودي از نهج البلاغه
قاسمي معصومه(تاریخ دفاع: 1398/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي ترجمه هاي ناصر مكارم شيرازي و محمد مهدي فولادوند در لايه ضمني قرآن از منظر نظريه تعادل واژگاني
بيات حسين ، مقطع : دكتري
نقد فرهنگ معاصر عربي فارسي آذرتاش آذرنوش بر اساس اصول فرهنگ نگاري “صناعة المعجم الحديث” أحد مختار عمر
كثيريان سميرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل كفتمان رسانه هاي عرب زبان در انتشار اخبار ايران بر اساس نظريه ون دايك ( العربيه ، الجزيره ، الميادين ، العالم )
قاسمي نسب رضاعلي ، مقطع : دكتري
پيرنگ در رمان باب الطباشير اثر أحمد السعداوي
محمدي سركامي اكرم(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسة تداخل واژگاني در دو ترجمه رمان ساق البامبو از سعود السنعوسي (سميه صادقي/ مريم اكبري و عظيم طهماسبي)
رسولي نژاد مصطفي ، مقطع : كارشناسي ارشد
جمالية الصورة الفنية للمرأة في القرآن الكريم
فتحي خان ابادي امين ، مقطع : دكتري
بررسي گفتمان انتقادي در رمان بريد الليل بر اساس نظريه نورمن فركلاف
امامي چهارطاق ريحانه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه حزبايي از رمان حين تركنا الجسر عبد الرحمان منيف بر اساس الگوي گارسس
شاه حسيني پيمان(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه شيرازي ازكتاب فتاة غسان براساس نظريه رنه لادميرال
جنگي زهي شهستان موسي ، مقطع : كارشناسي ارشد
تطوير الكفاءة التداوليّة لدى الطلاب الإيرانيّين عبر التقنيات الحديثة
عامري محمدعلي ، مقطع : دكتري
تطوير الكفاءة التداوليّة لدى الطلاب الإيرانيّين عبر التقنيات الحديثة
عامري محمدعلي ، مقطع : دكتري
ميدان معناشناختي واژه هاي زعم، مرية وريب در ترجمه مكارم شيرازي از قرآن كريم
ترابي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1400/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شعر ابي المحاسن الكربلائي دراسة بيانية
ال ساجت باسم(تاریخ دفاع: 1400/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دراسة أسلوبية في شعر طلائع بن رزيك
كاظم علي(تاریخ دفاع: 1400/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دراسة إيران فوبيا في قناتي العربية والحرة على أساس نظرية التأطير الإعلامي روبرت إنتما
كثير رحيم ، مقطع : دكتري
ترجمه مكارم از فن احتباك در قرآن كريم
بازتاب مؤلفه هاي بومي و فرهنگي در رمان « دروب الوعرة» اثر مولود فرعون
تحليل درونمايه رمان «الليل في نعمائه» اثر زيد الشهيد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
زبانشناسی کاربردی   (130 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی زبان عربی
منظورشناسی زبان   (148 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی زبان عربی
زبانشناسی عربی   (267 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ندارد
ارزیابی ترجمة انواع متون علمی   (279 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی زبان عربی
واژه گزینی و معادل یابی   (308 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی زبان عربی
علوم بلاغی 1 معانی   (307 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ندارد
علوم بلاغی 3 بدیع   (285 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ندارد
متون تفاسیر ادبی   (266 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ندارد
مباحث عالی علوم بلاغی   (339 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات عربی
علوم بلاغی 2 بیان   (526 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات عربی
تحلیل متون با رویکرد بلاغت قدیم و جدید   (402 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات عربی
نحو 2   (345 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات عربی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکدة ادبیات و زبان های خارجی، گروه زبان وادبیات عربی
rmirahmadi@semnan.ac.ir
(+98)2331533464

فرم تماس